کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی و حفاظت کار می باشد