معرفی رشته های دانشگاه گلرنگ
رادیو دانشگاه گلرنگ – دانشگاه گلرنگ در دوسطح کاردانی وکارشناسی دانشجو می پذیرد .


رشته های سطح کاردانی مرکز علمی –آموزشی گاربردی گروه صنعتی گلرنگ عبارتند از :

- کاردان فنی ایمنی کار وحفاظت فنی
- کاردان فنی شیمی آزمایشگاهی – صنعتی
- کاردانی فنی شیمی شوینده ها ، مواد آرایشی بهداشتی
- کاردانی حرفه ای حسابداری مالی
- کاردانی حرفه ای بازاریابی
- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار

رشته های سطح کارشناسی مرکز علمی –آموزشی گاربردی گروه صنعتی گلرنگ عبارتند از :
- کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار
- کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات وتولیدات صنعتی
- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
-کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سلامت ومحیط زیست صنایع (HSE )