رادیو دانشگاه گلرنگ - آموختن ، فرآیندی است که به زندگی معنایی متفاوت می بخشد وزمانی که این یادگیری با کسب مهارت همراه میشود ، لذت بخش تر است و دانشگاه گلرنگ با هدف تبدیل شدن به اولین دانشگاه کارآفرین از طریق راه اندازی و راهبری کسب وکارهای نوین وپیشتاز در ایران،  برای دوره های مختلف ورشته های متنوع دانشجو میپذیرد ودر همین راستا پذیرش بهمن ماه 1400 در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های زیر در مرکز آموزش علمی کاربردی  گروه صنعتی گلرنگ انجام می پذیرد :

رشته های مقطع کارشناسی :

*کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

*مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

*کارشناسی حرفه ای ایمنی ,سلامت و محیط زیست صنایع( HSE)

*کارشناسی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده

*کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی

رشته های مقطع کاردانی :

*کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

*کاردانی حرفه ای بازار یابی 

*کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی- بهداشتی و صنعتی

*کاردانی فنی ایمنی کارو حفاظت فنی

*کاردانی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

*کاردانی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده