رادیو دانشگاه گلرنگ - برگزاری جایزه ملی فروشنده برتر ایران توسط دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ