رادیو دانشگاه گلرنگ - برگزاری دوره آموزشی راهبری فروشگاه های زنجیره ای توسط دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ