رادیو دانشگاه گلرنگ - این رشته نیاز عصر کنونی کلیه مدیران سازمان ها در  رده های مختلف و مشاورین مدیریت به ویژه گروهی که بیشتر مسائل راهبردی  سازمان ها را مورد توجه قرار می دهند به شمار می رود.توانمندسازی و تجهیز  مدیران موسسات سازمان های دولتی و خصوصی مشاورین ارشد مدیریت و مسئولان طرح  های تحول  سازمانی به دانش های مرتبط با زمینه های مدیریتی کسب و کار و  ارتباط آن با مسائل گوناگون سازمان و مدیریت از مهمترین اهداف این رشته به  شمار می آید.