رادیو دانشگاه گلرنگ - دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ زیرنظر دانشگاه گلرنگ  با هدف شناسایی پتانسیل های موجود در بازار دیجیتال مارکتینگ ایران  برگزارشده ، تا بتواند در شرکتهای تابعه ی گروه صنعتی گلرنگ بیشترین  وبهترین بازدهی را در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه دهد و از این طریق  بتواند به سهم خود موجب ارتقائ میزان فروش وبهره وری در شرکتهای تابعه گروه  صنعتی گلرنگ شود .