+به گزارش رادیو دانشگاه گلرنگ ، دوره های آموزشی غیر حضوری راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گلرنگ برگزار میگردد .  
معرفی دوره :
دوره راهبری فروشگاههای زنجیره ای ، با هدف افزایش دانش ، مهارت وتوانایی کارکنان فروشگاهی تهیه وتدوین شده است .
این دوره به افرادکمک میکند تا با طی یک روند استاندارد ، مهارت های خود را ارتقاء دهند ودر مسیر تعالی فردی وشغلی قرار گیرند .
" سر فصل های دوره"
این دوره شامل چهار  بخش است :
مشتری مداری
اصول سرپرستی
مدیریت راهبری فروشگاهی
طراحی چیدمان فروشگاهی