رادیو دانشگاه گلرنگ - اطلاعات مالی یکی از مهم ترین و موثرین عناصر در تصمیمات سازمان های مختلف می باشد. بنابراین هر سازمانی باید سیستمی را بکار گیرد که بتواند به موقع به اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیمات دست یابد.

حسابداری سیستمی است که فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و نیز تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری را انجام می دهد. این سیستم اطلاعات لازم را در اختیار ذینفعان داخلی (مانند مدیران) یا خارجی (مانند بانک ها) قرار می دهد.

  • ضرورت و اهمیت:حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن هدف ها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

 قابلیتها و توانمندی های حرفه ا ی فارغ التحصیلان:بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط-طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری-شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و سیستم های حسابداری-اجرای حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی-انجام امور مالی حسابداری شرکتها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

 مشاغل قابل احراز:

کارشناس حسابداری

کارشناس مسئول هزینه ها و وصول درآمد ها

حسابداری شرکتهای زنجیره ای و شعب

حسابدار شرکتهای هولدینگ

حسابداری شرکتهای تلفیقی

حسابداری موسسات بانکی و بیمه ای