رادیو دانشگاه گلرنگ - دانشگاه گلرنگ تلاش میکند تا با اتخاذ ابتکارات و اقدامات مناسب و از طریق بهره گیری از امکانات معنوی و مادی موجود در گروه و با شایستگی تمام در صحنه ی کارآفرینی سازمانی و اجتماعی به عنوان  اولین دانشگاه علمی – کاربردی کارآفرین در سطح کشور ظاهر شود  .

چشم انداز این دانشگاه برای افق 1404عبارت است:
تبدیل شدن به اولین مرکزآموزش علمی-کاربردی کارآفرین (اولین دانشگاه کارآفرین )کشور که به خاطر راه اندازی ، مالکیت وتوسعه ی کسب وکارهای استارت آپی ودانش بنیان و ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار برای دانشجویان و فارغ التحصیلان خود دارای شهرت واعتبار ویژه می باشد .

  این دانشگاه در پی آن است تا امکان کاربرد آموزه های کارآفرینی را به طور کامل و دقیق در فضای کسب وکارهایی که خود ایجاد ومدیریت میکند ، محقق ساخته  و با این صفت در بین ذی نفعان خود شناخته شود .
چشم انداز دانشگاه گلرنگ ، تبدیل شدن به اولین دانشگاه کارآفرین از طریق راه اندازی و راهبری کسب وکارهای نوین وپیشتاز در ایران است.

برای تحقق چشم انداز فوق ، اهداف استراتژیک دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد :
    حضور درحوزه های کارآفرینی وکسب وکار
یعنی کارآفرینی دانشگاه در زمینه راه اندازی ومدیریت کسب وکارهای واقعی ومجازی
    رشد کمی وکیفی آموزش های رسمی
یعنی توسعه وتقویت آموزش های رسمی زیر نظر دانشگاه جامع علمی - کاربردی
    رشد کمی وکیفی آموزش های غیر رسمی
یعنی ، تقویت آموزش های غیر رسمی دانشگاه
    ارتقاء وبهبود برنددانشگاه
یعنی آشنایی و ارتقای برند و محبوبیت دانشگاه بین علاقمندان وذی نفعان