آموزشی و فرهنگی

جاده موفقیت ،از رویا تا واقعیت" اندرو کارنگی "

/post-56

اندرو کارنگی یک مهاجر فقیر اسکاتلندی بود، که در  طول انقلاب صنعتی، به یکی از کارآفرینان موفق آمریکا تبدیل شد.