اختراع

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ " توماس ادیسون Thomas Edison "

/post-93

با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ  "  توماس ادیسون Thomas Edison  "
من هیچ وقت شکست نخوردم من فقط 10 هزار راه پیدا کردم که به هدف نمی رسید.”