بازاریابی اینترنتی

دانشگاه گلرنگ " دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ " را برگزار میکند.

/post-47

دانشگاه گلرنگ ، با هدف معرفی شرکت ها ، افراد واستارت آپ های فعال در حوز  ه ی دیجیتال مارکتینگ به کارآفرینان وشرکت ها" دمودی مجازی دیجیتال  مارکتینگ " را برگزار میکند.