تصمیم گیری منطقی

چگونه یک تصمیم گیری منطقی داشته باشیم ؟

/post-171

‌تصميم‌گيري، هنر و شاخص مهمي براي شناخت رشد عقلي، عاطفي، اجتماعي و رواني افراد مي‌باشد، كساني كه ‌به چنين رشدي نرسيده باشند، احتمال بيشتري وجود دارد كه اجازه دهند ديگران براي آنان تصميم‌گيري كنند.‌‌ ‌