تمرکز بهتر

روش های ساده کاربردی برای افزایش هشیاری و تمرکز هنگام کار

/post-87

هشیارترشدن و تمرکز بیشتر در هنگام کار یعنی هنگام بروز رویدادهای مختلف، قدمی به عقب برداریم و به‌جای واکنش نشان‌دادن کورکورانه، آنها را تحلیل کنیم. هشیاری یعنی زود واکنش نشان ندهیم و در عوض، تأمل کنیم و با درنظر‌گرفتن اوضاع عمل کنیم.