دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ

اولین دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه گلرنگ (بخش اول)

/post-54

دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ زیرنظر دانشگاه گلرنگ  با هدف شناسایی پتانسیل های موجود در بازار دیجیتال مارکتینگ ایران  برگزارشده


دانشگاه گلرنگ " دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ " را برگزار میکند.

/post-47

دانشگاه گلرنگ ، با هدف معرفی شرکت ها ، افراد واستارت آپ های فعال در حوز  ه ی دیجیتال مارکتینگ به کارآفرینان وشرکت ها" دمودی مجازی دیجیتال  مارکتینگ " را برگزار میکند.


در " اولین دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه گلرنگ " چه گذشت ؟ (بخش اول)

/post-46

دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ زیرنظر دانشگاه گلرنگ با هدف شناسایی پتانسیل های موجود در بازار دیجیتال مارکتینگ ایران برگزارشده ، تا بتواند در شرکتهای تابعه ی گروه صنعتی گلرنگ بیشترین وبهترین بازدهی را در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه دهد و از این طریق بتواند به سهم خود موجب ارتقائ میزان فروش وبهره وری در شرکتهای تابعه گروه صنعتی گلرنگ شود .


دانشگاه گلرنگ " دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ " را برگزار میکند.

/post-34

 دانشگاه گلرنگ ،رویداد" دمودی مجازی دیجیتال مارکتینگ " را با هدف معرفی شرکت ها ، افراد واستارت آپ های فعال در حوز ه ی دیجیتال مارکتینگ به کارآفرینان وشرکت ها  برگزار می گردد .