رئیس محترم هیئت مدیره دانشگاه گلرنگ سرکار خانم دکتر فضلی

پاکشو و دانشگاه گلرنگ در سومین همایش علوم و فناوری

/post-8

پاکشو از سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده حمایت کرد.