رازها و توصیه های اندرو کارنگی برای موفقیت

جاده موفقیت ،از رویا تا واقعیت" اندرو کارنگی "

/post-29

کارنگی معتقدبود : موفقیت کار‌های نیکی است که از خود برای آیندگان به‌عنوان الگو، برجا می‌گذاریم.