راهبری فروشگاه های زنجیره ای

برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گلرنگ

/post-7

دانشگاه گلرنگ، دوره های آموزشی غیر حضوری راهبری فروشگاه های زنجیره ای را برگزار میکند .