رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

با رشته" کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار " بیشتر آشنا شویم .

/post-48

این رشته نیاز عصر کنونی کلیه مدیران سازمان ها در  رده های مختلف و مشاورین مدیریت به ویژه گروهی که بیشتر مسائل راهبردی  سازمان ها را مورد توجه قرار می دهند به شمار می رود.