رویکرد معرفی نابود کنندگان ونجات دهندگان فروش

برگزاری " وبینار معرفی 10 ویژگی قاتلان فروش 2 "در دانشگاه گلرنگ

/post-26

" وبینار معرفی 10 ویژگی قاتلان فروش " با رویکرد معرفی نابود کنندگان ونجات دهندگان فروش ، با همکاری کالج فروش گلرنگ ودبیرخانه جایزه ملی فروشندگان برتر ایران در دانشگاه گلرنگ برگزار میشود .