رییس

۷ سؤالی که بهتر است از رئیس جدیدتان بپرسید

/post-174

مدیریت رابطه با رئیستان به‌اندازه مدیریت رفتار خودتان در محیط کار اهمیت دارد، زیرا تجربیات پیشین و رابطه خوب با رئیس قبلی شاید در این موقعیت جدید به کار نیایند.