محتوا

نگاهی کوتاه به مفهوم " استارت آپ "

/post-10

یک شرکت نوپا شرکتی است که برای حل مشکلی که راه حل آشکار ندارد و موفقیت در آن تضمین نشده است، کار می کند.