مزایای انگیزش درونی

چرا انگیزهٔ درونی قدرتمند‌تر از انگیزهٔ بیرونی است؟

/post-80

کنفسیوس، فیلسوف سر‌شناس چینی، قرن‌ها پیش گفته بود: «شغلی را انتخاب کن که عاشق آن هستی. بدین ترتیب حتی یک روز هم مجبور به کار کردن نخواهی بود».