پیشرفت شغلی

۷ سؤالی که بهتر است از رئیس جدیدتان بپرسید

/post-174

مدیریت رابطه با رئیستان به‌اندازه مدیریت رفتار خودتان در محیط کار اهمیت دارد، زیرا تجربیات پیشین و رابطه خوب با رئیس قبلی شاید در این موقعیت جدید به کار نیایند.


چرا داشتن ذهنیت رشد برای موفقیت شغلی ضروری است؟

/post-78

موفقیت و شکست از ذهن آغاز می شود. ذهنیت رشد این تفکر را ایجاد می‌کند که “من فراتر از مسائل روزمره هستم، به توانایی‌هایم ایمان دارم و با رشد مهارت‌ها پیشرفت بیشتری خواهم داشت”.