چشم انداز دانشگاه گلرنگ

چشم انداز دانشگاه گلرنگ برای افق 1404

/post-9

چشم انداز دانشگاه گلرنگ ، تبدیل شدن به اولین دانشگاه کارآفرین از طریق راه اندازی و راهبری کسب وکارهای نوین وپیشتاز در ایران است.