کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار

با رشته" کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار " بیشتر آشنا شویم .

/post-37

دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار مجموعه ای از قابلیت هایی است که فرد را برای تامین و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد کشور و مدیریت واحد های کسب و کار و تغییر و متناسب سازی ساختار آنها در بازار تربیت مینماید.